Twee waardevolle uitspraken over de rituele wassing en het gebed.

Twee waardevolle uitspraken over de rituele wassing en het gebed, en aanbiddingen in het algemeen - Shaykh Muhammad ibn Sâlih al-'Uthaymîn rahimahullâh Ta'âlâ
 
Hier volgen twee waardevolle en nuttige uitspraken die onze geliefde shaykh Muhammad ibn Sâlih al-‘Uthaymîn rahimahullâh heeft geuit met betrekking tot de rituele wassing en het gebed in de Islam (en hun beleving en profijt voor de moslim die er aandacht aan besteedt) en aanbiddingen in het algemeen.
 
____________________________________________________________________________________
 
1) Onze dierbare shaykh zei :
 
« Ik wens jullie, evenals mezelf, te herinneren aan een belangrijk onderwerp. Wij verrichten allemaal de rituele wassing wanneer we het gebed willen verrichten, maar meestal doen we het enkel om een voorwaarde van de aanbidding te verrichten. Dat kan geen kwaad en het doel is zo bereikt. Maar er bestaat een manier om het nobeler en vollediger te doen...
 
 
Ten eerste : wanneer je je rituele wassing wil verrichten, wees je er dan van bewust dat je je onderwerpt aan het bevel van Allah in Zijn Woord :
 
« O jullie die geloven, wanneer jullie je voorbereiden op het gebed, was dan jullie gezichten en jullie handen tot de ellebogen en wrijf over jullie hoofden en was jullie voeten tot de enkels. » [S. al-Mâ'ida, v. 6]
 
Dit opdat de betekenis van de aanbidding zich in jou verwezenlijkt.
 
 
Ten tweede : wanneer je je rituele wassing verricht, wees je er dan van bewust dat je het voorbeeld van de Profeet (صلى الله عليه وسلم) volgt, die gezegd heeft :
 
« Wie zijn rituele wassing op dezelfde manier verricht als ik en vervolgens twee gebedseenheden bidt … » [Overgeleverd door al-Bukhârî en Muslim]
 
Op dat moment zal je dan de oprechtheid en het volgen van de Profeet (صلى الله عليه وسلم) bereikt hebben.
 
Ten derde : hoop op de beloning van Allah voor deze rituele wassing, want de rituele wassing wist de zonden uit. De zonden die door de hand zijn begaan, worden uitgewist bij het passeren van de laatste druppel water na ze gewassen te hebben, en dat geldt ook voor de andere ledematen.
 
Deze drie grote eerbare principes ontsnappen ons het merendeel van de tijd.
 
 
Op dezelfde manier, wanneer je wil bidden.
 
Ten eerste : denk aan het bevel van Allah in Zijn Woord :
 
« En onderhoud het gebed » [S. al-Baqara, v. 43]
 
 
Ten tweede : wees je er van bewust dat je het voorbeeld van de Profeet (صلى الله عليه وسلم) volgt, die gezegd heeft :
 
« Bid zoals jullie mij hebben zien bidden. » [Overgeleverd door al-Bukhârî]
 
 
Ten derde : hoop op de beloning, want dit gebed is een goedmaking voor zonden die begaan zijn tussen haar en dat (gebed) dat eraan voorafgaat, enzovoort.
 
Dit ontglipt ons vaak. En het is daarom dat we de resultaten van het gebed op ons niet gewaarworden zoals het hoort. Wij zweren bij Allah dat het gebed beschermt tegen verdorvenheid en tegen het verwerpelijke, maar wie onder de mensen, na gebeden te hebben, hervormt zich en ziet dat zijn gebed hem beschermd heeft tegen verdorvenheid en het verwerpelijke ?
Ze zijn zeer weinig, want de genoemde voorschriften zijn vergeten … »
 
 
[Bron : “Sharh al-Arba’în an-Nawawiyya” van Shaykh Muhammad ibn Sâlih al-‘Uthaymîn rahimahullâh, p. 252 - 254] 
 

 
____________________________________________________________________________________
 
 
 
2) En in een andere waardevolle uitspraak, zei onze geliefde shaykh :
 
 
« O Allah, help mij U te gedenken, U te danken en U te aanbidden op de beste wijze. »
 
In deze smeekbede vraagt de dienaar aan Allah hem te helpen om drie dingen te verrichten : de gedenking, de dank en de aanbidding op de beste wijze, want de gelovige moet drie zaken voelen op het moment van de aanbidding : onderwerping aan Allah, de behoefte aan Allah en onderdanigheid.
 
« U alleen aanbidden wij en U alleen vragen wij om hulp. » [S. al-Fâtiha, v. 5]
 
Ik denk dat we de hoogste graad op dit vlak niet bereikt hebben, want de mensen zijn onder te verdelen in vier categorieën :
 
1 – Sommigen aanbidden Allah en vragen Zijn hulp,
2 – Anderen aanbidden Hem niet en vragen Hem niet om Zijn hulp,
3 – Bij sommigen krijgt de vraag om hulp voorrang op de aanbidding,
4 – Bij anderen krijgt de aanbidding voorrang op de vraag om hulp.
 
En de beste van deze categorieën is de eerste, deze van diegenen die de aanbidding en de vraag om hulp samenbrengen.
 
Laat ons dus onze huidige situatie bekijken, en ik spreek van mijn eigen persoon, de aanbidding krijgt altijd voorrang (in onze daden).
 
De mens verricht zijn rituele wassing en denkt er geen moment aan om de hulp van Allah te vragen om zijn rituele wassing te verrichten. Hij bidt en denkt er geen moment aan om de hulp van Allah te vragen om zijn gebed te verrichten. En hij is er zich niet van bewust dat als Allah hem niet had geholpen, hij niet had kunnen bidden.
 
De mensen zijn dus onder te verdelen in vier categorieën.
 
In werkelijkheid ontlippen deze dingen ons. Terwijl de vraag om hulp op zichzelf een aanbidding is.
 
Dus, bijvoorbeeld, wanneer je bidt, word jezelf er van bewust dat je bidt met de hulp van Allah, dat je zonder Zijn hulp niet zou kunnen bidden, dat je behoefte hebt aan Zijn hulp om te bidden en je gebed te voltooien. Dan zal je twee aanbiddingen verenigd hebben : het gebed en de vraag om hulp.
 
De kennis is bij Allah, maar ik denk dat de aanbidding bij de meerderheid van de dienaren van Allah voorrang krijgt. Ze bevoorrechten de aanbidding en vragen de hulp van Allah enkel tijdens moeilijkheden. Op dat moment zal je hen zien zeggen : « O Allah, help mij. ». Maar op de momenten van gemak vragen zeer weinig mensen de hulp van Allah.
 
Op dezelfde wijze hebben sommige mensen een (zekere) onachtzaamheid in de aanbiddingen, maar ze vragen vaak de hulp van Allah. » Je zal hen zien zeggen, voor elk van hun daden : « Als Allah me niet helpt, zal ik dat niet kunnen doen. Zelfs hun veters, ze doen ze niet zonder de hulp van Allah te vragen. Enerzijds is dit een goede zaak, maar het volstaat niet.
 
En sommige personen aanbidden Allah door Zijn hulp te vragen en verenigen zo de twee. Ze weten dat ze slechts dienaren van Allah zijn en plaatsen hun vertrouwen in Hem. Daarom heeft Allah de gedenking vaak (samen) met het vertrouwen in Hem vermeld. En het vertrouwen in Allah komt overeen met de vraag om hulp.
 
« Aanbid daarom Hem en vertrouw op Hem. » [S. Hûd, v. 123]
 
« U alleen aanbidden wij en U alleen vragen wij om hulp. » [S. al-Fâtiha, v. 5]
 
En er zijn mensen die Allah niet aanbidden en Zijn hulp niet vragen, en de toevlucht is bij Allah. Dat zijn de atheïsten, ze aanbidden Allah niet en vragen Zijn hulp niet.
 
[Bron : “Sharh al-Usûl min ‘Ilm al-Usûl” van Shaykh Muhammad ibn Sâlih al-‘Uthaymîn rahimahullâh, p. 119]

Fatwa-reeks nr. 25: De laatste tien nachten.De Sheikh Ibn 3Uthaimeen - moge Allah hem genadig zijn - heeft gezegd:

Mijn broeders, de laatste tien (nachten) van de Ramadan hebben jullie bereikt, hierin bevinden zich veel goedheden en beloningen. En hierin bevinden zich ook de bekende gunsten en genoemde karakteristieken. 

Een van deze karakteristieken is dat de profeet – moge de vrede en zegeningen van Allah over hem zijn – nog ijveriger was in het verrichtten van (goede) daden tijdens deze nachten dan andere nachten. In “Sa7i7 Muslim” is overgeleverd van 3Aa’isha – moge Allah tevreden over haar zijn – dat de profeet – moge de vrede en zegeningen van Allah over hem zijn – nog ijveriger was in het verrichtten van (goede) daden tijdens de laatste tien (nachten) dan andere nachten. En in de “Sa7ihain” (Bukhari en Muslim) is overgeleverd dat zij heeft gezegd: “Als de laatste tien (nachten) in gingen, had hij – moge de vrede en zegeningen van Allah over hem zijn – de gewoonte zijn “Izaar” (lendedoek) strakker te binden, tijdens de nacht wakker te blijven, en zijn gezin te wekken.” En in de “Musnad” (van Al-imaam Ahmed) is overgeleverd dat zij heeft gezegd: “De profeet – moge de vrede en zegeningen van Allah over hem zijn – had de gewoonte het gebed met slaap te combineren tijdens de (eerste) twintig (nachten), en als de laatste tien (nachten) aanbraken dan stroopte hij zijn “Izaar” op en bond hij hem strakker.” 

In deze overleveringen staan bewijzen die duiden op de goedheid van deze tien (nachten), omdat de profeet – moge de vrede en zegeningen van Allah over hem zijn – tijdens deze nachten nog ijveriger was (in het verrichtten van goede daden) dan dat hij hierbuiten was. En deze ijver omvat alle soorten aanbiddingen zoals het bidden, lezen van de Koran, gedenken (van Allah), geven van aalmoezen, etc. 

En ook omdat de profeet – moge de vrede en zegeningen van Allah over hem zijn – zijn “Izaar” strakker bond, daarmee wordt bedoeld dat hij zijn vrouwen uit de weg ging om vrij te zijn voor het verrichten van het gebed en gedenken (van Allah). 

En ook omdat de profeet – moge de vrede en zegeningen van Allah over hem zijn – zijn nacht deed doen leven met het staan (in gebed), lezen (van de Koran), en gedenken (van Allah) met zijn hart, tong, en ledematen. Dit om de goedheid van deze nachten, en om “Laylat-ul-qadr” te benutten. De zonden zullen namelijk worden vergeven van degene die deze nacht staat (in gebed), gelovend (in Allah) en hopend (op zijn beloning).

(ontleend aan "Madjaalis Shahr Ramadaan", pag.121-122)

Notitie van de vertaler: Een lendedoek is een kledingstuk dat bestaat uit een lap die om de lendenen (onderlichaam) wordt gewikkeld.

Maandagnacht, 29 juli 2013, was de eerste nacht van deze tien gezegende nachten.  

Vertaald door Abu Thouraya, student aan de islamitische universiteit van Medina.
------------
Wilt u ook regelmatig een "Fatwa" uit de Fatwa-reeks ontvangen via WhatsApp? Voeg dan 0612781828 toe aan uw contacten en stuur een app met "ok" om uw aanmelding te bevestigen. Als u de reeks via de mail wilt ontvangen, stuur dan een e-mail naar fatwareeks@gmail.commet als onderwerp "ok" om u aan te melden. U kunt ons ook volgen op Twitter: @FatwaReeks.

Laatste tien dagen van Ramadan!

Laatste tien!

 Morgen, 29 Juli met zonsondergang, breken de laatste tien nachten van Ramadan aan.

Deze tien nachten hebben een grote verdienste bij Allah de meest Verhevene.

Het was de gewoonte van onze nobele profeet salallaaho 'alayhi wa sallem om de laatste tien dagen en nachten van deze gezegende maand extra goed te benutten.

'Aicha radia Allaho 'anhaa overlevert dat de profeet salallaaho 'alayhi wa sallem zich in de laatste tien dagen van Ramadan meer inspande voor de aanbidding dan andere dagen. [Sahih Moslim]

Hij was gewoon om als de laatste tien nachten aanbraken, zijn vrouwen wakker te maken zodat ook zij deze gezegende nachten in aanbidding door brachten. Dit geeft des te meer aan hoe groot de verdienste van deze nachten is.

Lailatoelqadr

In deze laatste tien dagen bevindt zich een nacht die beter is dan duizend maanden! Deze nacht is Lailatoelqadr.

Allah zegt:

Voorwaar, Wij hebben hem (de Qoraan) neergezonden in de Waardevolle nacht (Lailatoelqadr). En wat doet jullie weten wat de Waardevolle Nacht is? De Waardevolle nacht is beter dan duizend maanden. [97:1-3]

Het is niet bekend op welke dag deze gezegende nacht valt, dit motiveert de moslim om iedere nacht van de laatste tien dagen goed te benutten. Wel is de kans groter in de oneven nachten. En het grootst is de kans in de 27e nacht. Maar dat is niet zeker, zoals sommigen dat denken.

De nacht breekt in de islam aan met zonsondergang en niet na twaalven (middernacht).

De profeet salallaaho 'alayhi wa sallem zegt: "Wie Lailatoelqadr staat (in gebed), diens voorgaande zonden worden vergeven." [al-Boecharie]

Ontneem jezelf deze grote beloning niet door een Taraweeh gebed te missen in deze laatste tien nachten.

Gedenken van Allah

'Aicha radia Allaho 'anhaa vroeg de profeet salallaaho 'alayhi wa sallem: Als ik wist welke nacht Lailatoelqadr zou zijn, wat dien ik dan te zeggen? De profeet antwoordde, zeg: "O Allah U bent Vergevensgezind houdt van vergeven, vergeef mij." [Ibn Maajah]

De smeekbede in het Arabisch:
 

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي
 
(Allahomma innaka ‘afowwon tohibbo al-‘afwa fa’fo ‘annie)

Wij dienen deze smeekbede vaak te herhalen in deze gezegende nachten, in navolging van het advies van onze nobele profeet salallaaho 'alayhi wa sallem. En hopend op Allah's vergiffenis.

Deze gezegende dagen en nachten brengen we door met het vermijden van zondes en nutteloos tijdverdrijf. Om vervolgens dichter tot Allah te komen met allerlei vrome daden: de vijf gebeden op haar voorgeschreven tijden, vrijwillige gebeden, Taraweeh, Qoraan recitatie, Sadaqah en het veelvuldig gedenken van Allah, zoals ibn al-Qayyim zei:

“De beste vastenden zijn degene die Allah het meest gedenken tijdens hun vasten”

Een aantal voorbeelden van smeekbedes waarmee de moslim Allah kan gedenken:
 

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ العَظِيمِ
 
(SubhaanAllaah wa bihamdih, SubhaanAllaah al-‘adhiem)
 
سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ
 
(SubhaanAllaah walhamdolillaah wa laa ilaaha illallaah wallaaho akbar)
 
لاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ
 
(Laa hawla wa laa qowata illa billaah)
 
أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ
 
(Astagfirollaah wa atoebo ilaih)

Deze smeekbedes kan je herhalen zonder dat daar een grens aan verbonden is. Zonder dat je daar wodoe voor nodig hebt, dus ook de menstruerende vrouw kan haar tijd hier goed mee benutten. Ook mag zij Qoraan reciteren, zolang het niet uit de Moshaf is.

De verstandige onder ons is degene die van elk mogelijk moment gebruik maakt om zijn Heer te gedenken. Lopend over straat, wachtend op het openbaar vervoer, liggend op de bank ...

“Voorwaar, door het gedenken van Allah komen de harten tot rust.” [13:28]

Beste broeders en zusters:

Wellicht dat velen van ons het gevoel hebben dat ze de voorgaande dagen van de Ramadan niet hebben doorgebracht zoals het hoort en zoals Allah daar tevreden mee is. Misschien dat we fanatiek zijn begonnen en langzamerhand zijn afgezwakt ...

Dan is de tijd nu aangebroken om de terugkeer te maken en om Allah in deze laatste tien dagen en nachten van onze beste kant te laten zien.Wilt u ook aan de mailinglijst worden toegevoegd om regelmatig een bericht te ontvangen over uiteenlopende islamitische onderwerpen tijdens en na de Ramadan, meld u dan aan via:www.kennisviamail.nl
 
Stuur het door; "Wie aanspoort tot het goede, heeft dezelfde beloning als degene die ernaar handelt." [Sahih Moslim]

Abulfadl, student aan de Universiteit van Medina. Saudi Arabië.

19 Ramadan
 

Wanneer moet een kind mee vasten?

Wanneer is het verplicht voor een kind om te vasten ?
Vraag :

Wanneer wordt het verplicht voor een kind om te vasten. En wat is de leeftijdslimiet ?

Antwoord :

...
Een kind is bevolen om te bidden wanneer hij de leeftijd van zeven bereikt, en om hen te slagen om het gebed te verrichten op tien-jarige leeftijd, en het word verplicht voor hem wanneer hij de pubertijd bereikt. En pubertijd is bepaald door :

1- Afscheiding van sperma door (seksuele) opwindingen.
2- Verschijning van schaamhaar rond de geslachtsdelen.
3- Het hebben van natte dromen, met zaadlozing.
4- Het bereiken van een leeftijd van vijftien jaar.
En hetzelfde geld ook voor de vrouwen, daarnaast nog het komen in haar menstruatie.

De bron voor het voordien genoemde is wat Imaam Ahmad en Aboe Dawoed hebben overgeleverd op gezag van de Profeet –Salallahoe alayhie wasalam- :

Beveel jouw kinderen om te bidden op zeven-jarige leeftijd en slaag hen om te bidden op hun tiende (als zij het gebed niet uitvoeren), en scheid hen van elkaar in bed.”

Ook Aisha –Radiallahoe anha- levert over op het gezag van de Profeet –Salallahoe alayhie wasalam- :

De pen (van verplichting) is opgeheven voor drie (individuen) : de slapende totdat hij opstaat, een jonge kind totdat hij de pubertijd bereikt, de mentaal zieke totdat hij begrijpt.”

En bij Allah ligt al het succes en moge Allah gebeden en begroetingen op onze Profeet, zijn familie en zijn metgezellen zenden.

Het permanente comité voor Islamitisch Onderzoek en Fatawaa.
Fataawa Ramadhaan- Volume 1. Pagina 233. Fatwa Nr. 177
Fataawa Al-Lajnah ad-Daa imah lil-boehooth al-ilmiyyah wal-Iftaa. Fatwa Nr. 1787
Vertaald door : Aboe Moettahir Abdellillah Sokol Al Albanee

live duroos