Het vasten In de maand Ramadan.

Geschreven door: De Grote Wetgeleerde Al-Imaam Abdoel-‘Aziez bin ‘‘Abdoellaah bin Baaz.

Vertaling: Mohammed Aboe ‘Oebaidillaah Brinkman
Selefie Publikaties – Het vasten in de maand Ramadan

Het belang van het vasten en het staan (in gebed) in de maand Ramadaan, en de verduidelijking van een aantal regels die onduidelijk zijn voor een aantal mensen.

Van ‘Abdoel-‘Aziez bin ‘‘Abdoellaah bin Baaz aan elke moslim die dit onder ogen komt. Moge Allaah mij en hen allen het begrip van de Qor`aan en de Soennah geven en de weg van het volk van Imaan laten bewandelen. Amien…

Salaam ‘Alaikoem wa Rahmatoellaahi wa Barakaatoehoe

En hierna,

Dit is in een kort advies over het belang van het vasten en het staan (in gebed) in de Ramadaan, en ook over het baat hebben bij het wedijveren -in deze maand- in het doen van vrome daden. Met hiernaast de verduidelijking van een aantal regels die voor een aantal mensen niet duidelijk zijn.

Het is authentiek dat de boodschapper van Allaah zijn metgezellen blij maakte met de nadering van de maand Ramadaan. Hij informeerde hen dan dat dit een maand is waarin de deuren van Barmhartigheid, en het Paradijs geopend worden, en dat de deuren van de Hel gesloten worden, en de satans geketend worden.

(De Boodschapper) zegt:

“Op de eerste nacht van de Ramadaan worden de deuren van het Paradijs geopend, en er wordt daarna geen deur meer gesloten. De deuren van de Hel worden gesloten, en geen deur wordt meer geopend. De duivels worden geketend. (En) er roept een omroeper: “O, gij met goede voornemens nader! O, gij met slechte voornemens, onthoud! Allaah zet in elke nacht (van deze maand) slaven vrij van het Hellevuur.” (Overgeleverd door At-Tirmidhi en Ibn Maadjah.)

Hij zegt ook:

“De maand Ramadaan is voor jullie aangebroken. De maand van barakah. Allaah komt jullie in deze maand tegemoet. Hij doet Barmhartigheid nederdalen, en vergeeft de zonden en accepteert (jullie) doe’a. Allaah kijkt naar jullie onderlinge wedijvering in deze maand en spreekt daar Zijn Trots over uit bij de engelen. Laat Allaah dus jullie goede kanten zien! Voorwaar, wie in deze maand niet de Barmhartigheid van Allaah verkrijgt is werkelijk ongelukkig.” (Overgeleverd door An-Nesaai en Ibn Abi Shaiybah. Al-Albaanie zei in Sahieh Al-Djaam’i: “Sahieh.”)

Hij zegt ook:

“Wie (de hele maand) Ramadaan vast met geloof (in Allaah) en hoop (op Zijn Beloning); zijn voorgaande zonden zullen vergeven worden. En wie in de Ramadaan staat (in gebed) met geloof en hoop; zijn voorgaande zonden zullen vergeven worden. En wie in de nacht (genaamd) “Al-Qadr” staat (in gebed) met geloof en hoop; zijn voorgaande zonden zullen vergeven worden.” Overgeleverd door Al-Boechaarie nr.1910 en Moslim nr. 759. 3
En (Hij) zegt:

“Allaah zegt: “Alle werken van de zoon van Adam zijn voor zichzelf. Elke hasanah (goede daad, beloning) wordt tien tot zevenhonderd maal verdubbeld. Behalve het vasten, want dat is voor Mij. Ik zal de beloning geven aan degene die voor Mij zijn lusten, zijn eten en drinken laat! Er zijn voor de vastende twee tijden van blijheid: als hij zijn vasten verbreekt, en als hij zijn Heer ontmoet. Voorwaar, de geur die vrij komt van de mond van een vastende is bij Allaah aangenamer dan de geur van musk.” (Overgeleverd door Boechaarie en Moslim.)

De overleveringen over het baat van het vasten en staan (in gebed) in de maand Ramadaan e.d. zijn talloos.

Het is dus aan de gelovige om zijn kans te grijpen, als Allaah hem de gunst van het beleven van de maand Ramadaan geeft. Hij snelt zich naar daden van gehoorzaamheid, past op voor zonden en doet zijn best in het nakomen van wat Allaah hem verplicht heeft.

In het speciaal de onderhouding van de vijfdagelijkse gebeden, want deze zijn de steunpilaar van de Islaam en belangrijkste verplichting na de twee getuigenissen.

Het is aan elke moslim en moslima secuur met de salaah om te gaan en deze op de daarvoor vastgestelde tijden met concentratie en overgave te verrichten. Het is voor mannen een verplichting om het gebed gezamenlijk in de huizen van Allaah (moskeeën) waarin Hij het heeft toegestaan om daar zijn Naam te gedenken en hoog te verheffen te verrichten.

Zoals Allaah zegt:

“En verricht de salaah en geeft de zakaat en buigt tezamen met hen die zich buigen.” (Soerah Al-Baqarah: 43.)

En Allaah zegt:

“Waakt over de salaah (de vijfdagelijkse verplichte gebeden) en (in het bijzonder) over het namiddag gebed (Al-‘Asr) En staat voor Allaah in gehoorzaamheid.” (Soerah Al-Baqarah: 238.)

Allaah zegt (ook):

“Waarlijk de gelovigen zullen inderdaad slagen. Degenen die hun salaah met volledige overgave verrichten.” (Soerah Al-Mûminoen: 1-2.)

Tot en met de Meest Majesteitelijke zegt:

“En diegenen die hun (vijfdagelijkse gezamenlijkegebed) salaah onderhouden (op de vastgestelde tijden). Zij zijn degenen die de erfgenamen zijn. Degenen die Al-Firdaus (de hoogste Paradijs) zullen erven, zij zullen daarin vooreeuwig vertoeven.” (Al-Mûminoen: 9-11.)

En de Profeet heeft gezegd:

“Het verbond dat er tussen ons en hen gesloten is, is het gebed. Wie het (gebed) laat, begaat ongeloof.” (Overgeleverd door Imaam Ahmed en de vier Soennas met een authentieke ketting van overleveraars.)

De belangrijkste verplichting na het gebed is het betalen van de zakaat, zoals Allaah dat zegt:

“Zij werden niets anders bevolen dan alleen Allaah te aanbidden, en niets anders dan Hem alleen te aanbidden (het polytheisme te verloochenen), de salaah te onderhouden en de zakaat te betalen want, dat is het oprechte geloof.” (Soerah Al-Bayyinah: 5.)

Allaah zegt:

“En onderhoudt de salaah en geeft de zakaat en gehoorzaamt de boodschapper. (Mohammed ) Opdat jullie Genade mogen ontvangen (van Allaah).” (Soerah An-Noer: 56.)

Het Grootse Boek van Allaah, en de Soennah van Zijn edele Profeet verwijzen ernaar dat een ieder die geen zakaat over zijn bezit betaald hiervoor op de Dag der Opstanding gestraft zal worden.

Een van de belangrijkste (verplichtingen) na de salaah en de zakaat is het vasten in de maand Ramadaan. Dit is een van de vijf pilaren die de Profeet in de hiervolgende hadieth heeft opgenoemd:

“De Islaam is op vijf (zuilen) gebouwd: getuigen dat er geen God is dan Allaah (niets of niemand heeft het recht om aanbeden te worden dan Allaah) en dat Mohammed de boodschapper van Allaah is. Het verrichten van de Salaah, het geven van de zakaat, het vasten in de maand Ramadaan en het verrichten van de bedevaart (naar Allaahs huis in Mekka).” (Overgeleverd door Moslim.)

Het is een verplichting voor elke moslim om zijn vasten en staan (in gebed) te beschermen van alle uitspraken en handelingen die Allaah voor hem verboden heeft. Want, het doel van het vasten is: “Allaah, gehoorzamen, Zijn Verboden ontwijken, de eigen-ik bestrijden, door de “nafs” (lusten en begeerten) tegen te gaan met het gehoorzamen van zijn Heer en door de nafs geduld af te dwingen om niet het verboden (gebied) te betreden.

Het vasten heeft dus niet alleen maar het doel dat het eten, drinken en alle vastenbrekende middelen gelaten worden. (Maar het houdt veel meer in!) Daarom (lees je in) authentiek dat de Profeet heeft gezegd:

“Het vasten is een bescherming (van het vervallen in lusten en begeerten) laat degene die vast zich dan ook niet zedeloos gedragen, of zijn stem (uit boosheid e.d.) verheffen. Als iemand hem dan uitscheld of wilt bestrijden (slaan, vechten, doden, enz.) dan moet hij zeggen: ‘Ik vast!’” (Overgeleverd door Al-Boechaarie, Moslim, Aboe Dawood e.a.) (Ook) is het authentiek dat de Profeet heeft gezegd:

“Wie het afleggen van valse getuigenissen, liegen (ect.), en het begaan van zonden niet laat. Allaah zal zijn onthouden van eten en drinken (zijn vasten) niet accepteren.” (Overgeleverd door Al-Boechaarie en Aboe Dawood.)

Aan de hand van deze bewijsvoering en dergelijke, begrijpt men dat een vastende alert moet zijn om te doen wat Allaah hem heeft opgedragen, en oplettend moet zijn om dat te laten wat Allaah hem heeft verboden. Op deze manier zal hij vergeving, en vrijzetting van het Helle (Vuur) krijgen en zal zijn vasten en staan (in gebed) geaccepteerd worden (Insha-Allaah).

Een aantal zaken die onduidelijk zijn voor sommige mensen.

Eén hiervan:

Het is een verplichting voor een moslim om met geloof (in Allaah) en hoop (op Zijn Genade) te vasten. Niet, (te vasten) omdat men gezien, of aangeprijst wilt worden, of omdat men de mensen, de familie, of de landgenoten (blindelings) volgt.

Neen, het is een verplichting om er in te geloven dat Allaah het vasten aan hem heeft opgedragen, en dit moet dus de aanleiding voor het vasten opzich zijn. Alleen hiervoor verwacht hij een beloning van zijn Heer.

Zo moet ook het staan (in gebed) in de Ramadaan met hoop en geloof gedaan worden, niet voor iets anders. Daarom heeft (de Profeet) gezegd:

Wie (de gehele maand) Ramadaan vast met geloof (in Allah) en hoop (op Zijn beloning); zijn voorgaande zonden zullen vergeven worden. En wie in de Ramadaan (in gebed) staat met geloof en hoop; zijn voorgaande zonden zullen vergeven worden. En wie op de nacht (genaamd) Al-Qadr (in gebed) staat met geloof en hoop; zijn voorafgaande zonden zullen vergeven worden.” (Overgeleverd door Al-Boechaarie en Moslim.)

Eén van de zaken die voor sommige mensen onduidelijk is:

Dat een vastende soms blootgesteld wordt aan een wond, of een bloedneus, of dat hij moet overgeven, of dat er wat water, of benzine (e.d.) in zijn keel komt zonder dat hij dat wil. Al deze zaken verbreken het vasten niet. Behalve het moedwillig overgeven verbreekt het vasten wel.

De Profeet zegt hierover:

“Wie (plotseling) braakt hoeft zijn vasten niet in te halen. Wie moedwillig braakt (b.v. door het steken van een vinger in de keel) moet zijn vasten (van die dag) inhalen.” (Overgeleverd door Aboe Dawood, Ibn Majah, Ahmed, Malik enAl-Albaanie zei in Al-Irwaa (nr.923): Sahih.)

En één van deze zaken is:

Dat sommige vastenden de grote rituele wassing (Ghusl Al-Janaabah) uitstellen tot het aanbreken van de “Fadjr” (ochtendgebed), en dat sommige vrouwen de rituele wassing na de menstruatie, of de bloedingen na de bevalling uitstellen tot het aanbreken van de fadjr.

(Ik zeg:) het is geen probleem dat zij (deze vrouwen) deze rituele wassing uitstellen tot na het aanbreken van de fadjr.

Ze mogen deze wassing alleen niet uitstellen tot de zonsopgang. Neen, het is voor hen een verplichting om te douchen en al-fadjr te bidden voordat de zon opgaat.

Ook voor de “Joenoeb” (diegene die bewust of onbewust een zaadlozing heeft gehad) is het niet toegestaan om de wassing uit te stellen tot aan de zonsopgang. Het is (ook voor hen) een verplichting om te douchen en al-fadjr te bidden voor zonsopgang. Voor mannen is het echter een verplichting om vroeger te douchen zodat ze “salaatoel-fadjr” (ochtendgebed) in groepsverband mee maken.

Een aantal zaken die het vasten “niet” ongedaan maken:

Een bloedonderzoek en elke (naald) prik, behalve de prik die als voeding [of drugs e.d.] bedoeld is.

Doch is het uitstellen van dit soort (evt. toegestane) prikken tot na zonsondergang preventiever, als de mogelijkheid daartoe bestaat.

Want de Profeet heeft gezegd:

“Laat dat wat je in twijfel brengt, voor dat waar je geen twijfel over hebt.” (Overgeleverd door At-Tirmidhie en An-Nesaai, Al-Albaanie zei in Al-Irwaa (nr. 12): Sahieh.)

En deze uitspraak van de Profeet:

“…Degene die zich verre houdt van twijfelachtige zaken, heeft daarmee zijn religie en zijn eer weten te beschermen…” Overgeleverd door Al-Boechaarie en Moslim.

Een zaak welks regel voor een aantal mensen onduidelijk is:

Het niet concentreren in de verplichte en vrijwillige salaah. Terwijl er authentieke overleveringen zijn overgeleverd over de Profeet die duidelijk maken dat de concentratie in het gebed één van zijn pilaren is. “Zonder concentratie is er geen salaah.”

(De bedoeling van concentratie in de salaah is,) het stilstaan, onderwerpen (aan Allaah), en het niet haasten in de salaah, op een manier dat elke wervel terug op zijn plaats komt. Veel mensen bidden in de Ramadaan “Salaatut-Taraweeh” zonder daar bij na te denken of te concentreren. Beter gezegdt; zij raffelen deze salaah af. De uitvoering van de salaah op deze manier is incorrect, de uitvoerder van deze salaah is zondig en krijgt geen beloning.

Nog een zaak welks regel voor sommige mensen onduidelijk is:

Sommige mensen denken dat het niet toegestaan is om minder dan twintig rakaat te bidden.
En een aantal anderen die denken dat het verboden is om meer dan elf of dertien rakaat te bidden.

Dit is allemaal verkeerd en misplaatst, en in tegenstelling tot de authentieke bewijsvoering. Er duidt authentieke bewijsvoering op het feit dat de Profeet het aantal rakaat in het nachtgebed open heeft gelaten. Er is geen bepaalde grens (gesteld) die niet overschreden mag worden, het staat juist vast dat de Profeet ‘s nachts elf rakaat of misschien dertien rakaat bad, en dat hij misschien minder dan dat in de Ramadaan e.d. bad. Toen de Profeet gevraagd werd over het (vrijwillig) nachtgebed (Qiyaamul-Lail) zei hij:

“(Qiyaamul-lail is) twee aan twee, twee aan twee (rakaat), als iemand dan denkt dat het bijna ochtend (fadjr) is, dan bidt hij één rakaah (witr) waarmee hij zijn voorgaande (even) salaah oneven maakt.” (Boechaarie en Moslim zijn het eens over de authenticiteit van deze hadieth.)

Er is geen speciaal aantal rakaat in de Ramadaan of daarbuiten bepaald, en daarom hebben de metgezellen van de Profeet onder gezag van ‘Omar meerdere keren drieëntwintig rakaat en soms elf rakaat gebeden, dit alles staat vast over ‘Umar en de sahabah onder zijn gezag.

Een aantal van de selef baden in de Ramadaan zesendertig rakaat (taraweeh) en drie witr, en anderen baden éénenveertig rakaat. Shaychoel-Islaam ibn Temiyah en anderen geleerden hebben dat vermeld.

Zo vermeldt hij (ibn Temiyah) dat de zaak rond dit onderwerp ruim is. Ook vermeld hij (in de betekenis van zijn woorden) dat het voor degene die lang leest, buigt en knielt beter is om het aantal rakaat te verkorten. En dat voor wie het lezen, buigen en knielen kort houdt, het beter is om het aantal rakaat te vergroten.

En wie de soennah van de Profeet overpeinst, weet dat het beste van dit alles het bidden van elf, of dertien rakaat in de Ramadaan en daar buiten is. Want, dit is in overeenstemming met de standaard handeling van de Profeet en is makkelijker voor de bidders, en gemakkelijker om in concentratie en rust te blijven.

Doch wie meer wil bidden kan dat gewoon doen zonder onbehagen of afkeuringswaardig gevoel, zoals wij dat eerder hebben uitgelegd.

Het is voor degene die Qiyaam-Ramadaan met een imaam bidt beter om te stoppen met het gebed als de imaam dat doet. Omdat, de Profeet zegt:

“Voorwaar, als een man met de imaam staat (in gebed) totdat hij weggaat. Allaah, schrijft dan voor hem op dat hij die nacht heeft gestaan (in gebed).” (Overgeleverd door Aboe Dawood, en At-Tirmidhie en hij zei: “Hassan Sahih.”)

Het is voor alle moslims aanbevolen om hen in deze edele maand in te zetten voor het doen van verschillende soorten van aanbidding, zoals: salaatoen-naafilah (vrijwillige gebeden), de Qor`aan met overpeinzing en begrip lezen.

Veel Tasbeeh (Soebhaanallaah zeggen), Tahliel (La Illaha illallaah zeggen), Tahmeed (Alhamdoellillaah zeggen), Takbier (Allahoe Akbar zeggen), Al-Istighfaar (Astaghfiroellaah zeggen), authentieke smeekbeden (doe’a) opzeggen, het goede gebieden en het slechte verbieden, uitnodigen naar (de weg van) Allaah, de armen en behoeftigen helpen, inzetten voor het goed zijn voor de ouders, het onderhouden van de familiebanden, de buren verwennen, op ziekenbezoek gaan en andere soorten van goede daden.

Want de Profeet zegt in een voorgaande hadieth:

“…Allaah kijkt naar jullie onderlinge wedijvering in deze maand en spreekt daar Zijn Trots over uit bij de engelen. Laat Allaah dus jullie goede kanten zien! Voorwaar, wie in deze maand niet de Barmhartigheid van Allaah verkrijgt is werkelijk ongelukkig.” (Overgeleverd door An-Nisaai en Ibn Abi Shaiybah. Al-Albaanie zei inSahih Al-Jaam’i: “Sahih.”)

En ook omdat de Profeet heeft gezegd:

“Wie er in deze maand dichterbij komt met een prestatie van één van de prestaties van het goede, is alsof hij één verplichting buiten de Ramadaan verricht. En wie één verplichting in deze maand verricht is alsof hij zeventig verplichtingen buiten deze maand verricht.” (Overgeleverd door Ibn Choezaimah en Al-Baihaqie, maar de hadieth is zwak zoals Shaych ibn Baaz op een andere plaats heeft duidelijk gemaakt.)

En de uitspraak van (de Profeet) in de authentieke hadieth:

“Een ‘Oemrah in de Ramadaan is vergelijkbaar met een Hadj.
” Of hij zei: “…een Hadj met mij.” (Overgeleverd door Al-Boechaarie en Moslim.)

De overleveringen en naslagwerken vermelden dat het wedijveren en concurreren met het doen van verschillende soorten goede (daden) in deze maand talloos is.

Vraag Allaah, om ons en alle moslims de mogelijkheid te geven om dat uit te voeren waarmee Hij tevredengesteld wordt.

Moge Hij ons vasten en staan (in gebed) accepteren, en onze (levens) omstandigheden verbeteren, en ons allen beschermen voor verdwaling in duistere calamiteiten. Ook vragen wij Hem, om de verantwoordelijken over de zaken van de moslims plichtsgetrouw te maken, en hen allen te verenigen op de Waarheid. Hij is daar de Hoeder over, en de Gevolmachtigde daartoe.

Was-Salaam ‘Alaikoem wa Rahmatoellaahi wa Barakaatoehoe.


0 reacties:

Een reactie posten

live duroos