Het vasten: Ramadaan

In de Naam van Allaah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle

Een nieuwe maand...

Een nieuwe maand is tot jullie gekomen. De beste der maanden. Het is de gezegende maand Ramadaan. Het is de maand waar de gelovigen het hele jaar vol verheuging op wachten, waar de oprechte dienaren van Allah het hele jaar op wachten. Zij tellen de dagen af tot de komst van deze maand. En wanneer deze maand dan eindelijk gekomen is, zijn zij blij en gelukkig met zijn komst.

De mensen en Ramadaan...

De mensen zijn met betrekking tot de komst van deze maand verdeeld. Onder hen is er de handelaar die verheugd is met de komst van deze maand, omdat hij dan zijn handelswaar zal kunnen verkopen. Hij is dus niet verheugd omwille van Allaah, maar hij is verheugd omwille van zijn handel. En onder de mensen is er de persoon die verheugd is met de komst van deze maand, omwille van de tv-series, films en programma's die dan op tv te zien zijn. Hij is verheugd, maar niet omwille van Allaah - de Almachtige. En onder de mensen is er degene die verheugd is omwille van de nachten die hij zal doorbrengen met zinloos vermaak, spel, muziek en ongehoorzaamheid aan Allaah - de Almachtige. Hij is verheugd, maar hij is verloren en vernietigd vanwege deze verheuging.

Maar wat de gelovigen en de oprechten betreft: zij zijn verheugd vanwege de komst van deze maand, omdat het de maand van de barmhartigheid is. Omdat er zich in deze maand een nacht bevindt, die beter is dan duizend maanden. Omdat het de maand van genade is, de maand van vergeving. Ken de gunsten van deze maand, dienaar van Allah, zodat je weet wat je te doen staat in deze maand, en weet dat het misschien de laatste keer is dat je deze maand zal meemaken. Benut deze maand dus en laat je kans niet voorbijgaan.

De gunsten van Ramadaan...

De Profeet Mohammad - vrede en gebeden over hem - zegt dat wanneer deze maand komt, de poorten van het Paradijs geopend worden. De poorten van het Paradijs! Wanneer de geur van het Paradijs uit één van deze poorten komt, kan men deze ruiken op een afstand van veertig jaar! De poorten van het Paradijs, waarin datgene zit wat geen oog gezien heeft, wat geen oor gehoord heeft en wat geen enkel hart zich heeft ingebeeld. Wees dus voorbereid, dienaar van Allaah, want het kan goed zijn dat je wordt opgeschreven onder haar bewoners, terwijl je het niet weet.

En de poorten van de Hel worden gesloten. Elke nacht in deze maand zullen er mensen zijn die gered worden van de Hel. Doe dus je best, dienaar van Allaah, om tot deze geredde mensen te behoren. En ellendig is hij die de maand Ramadaan meemaakt, maar niet vergeven wordt voor zijn zonden.

Wanneer deze maand aanbreekt, zal een oproeper roepen: "O wenser van het goede, komt naar voren, en o wenser van het slechte, onthoudt je (van het slechte)!"

Het doel van het vasten...

Allaah - de Almachtige - zegt: O jullie die geloven, het vasten is jullie voorgeschreven net zoals het voor degenen vóór jullie is voorgeschreven, op dat jullie (Allaah) zullen vrezen [Soerah al-Baqarah 2:183 ].

Dit is dus het doel van het vasten. Denk je dat Allaah slechts van ons wil dat wij honger en dorst lijden? Nee, bij Allaah. Het doel van het vasten is groter dan dit:

...opdat jullie (Allaah) zullen vrezen.

In deze maand helpt Allaah jou om tot de Godsvrezenden te behoren, door de duivels van jou weg te houden. En hoe vaak horen we in de maand Ramadaan van een zondaar die berouw heeft getoond, van een onbedekte vrouw die de sluier is gaan dragen, van een persoon die begonnen is met bidden, van een gierigaard die zijn geld aan de armen uitgeeft, en van een zondaar die terugkeert naar Allaah door goede daden te verrichten. Waarom? Omdat het de maand van Godsvrees is, de maand van vergeving, de maand van barmhartigheid. En ellendig is hij, nogmaals ellendig is hij, die de maand Ramadaan meemaakt, maar niet vergeven wordt voor zijn zonden. De maand waarin de genade neerdaalt, en de daden aanvaard worden. De Profeet Mohammad - vrede en gebeden over hem - zegt:

"Wie (de maand) Ramadaan vast met geloof (in Allaah) en verwachting (van de beloning), van hem worden al zijn voorgaande zonden vergeven..."

Als jij deze gunst laat gaan, en je vast zonder dat je vergeven wordt, dan heb je nog een tweede kans. De Profeet - vrede en gebeden over hem - zegt verder: "...en wie de (avondgebeden van) Ramadaan bidt met geloof (in Allaah) en verwachting (van de beloning), van hem worden al zijn voorgaande zonden vergeven..."

Maar als jij de avondgebeden van Ramadaan bidt zonder dat je vergeven wordt, dan is er nog een derde mogelijkheid:

"...en wie Laylatoel-Qadr (de Nacht van de Voorbeschikking) bidt met geloof (in Allaah) en verwachting (van de beloning), van hem worden al zijn voorgaande zonden vergeven." (1)

Laylatoel-Qadr...

Laylatoel-Qadr, dienaar van Allaah! De Nacht van de Voorbeschikking. En wat doet jou weten wat Laylatoel-Qadr is? Laylatoel-Qadr is beter dan duizend maanden. De Engelen en de Geest (Djibriel) dalen daarin neer, met de toestemming van hun Heer, voor elke beschikking. Vrede zal er zijn tot aan de ochtendschemering [Soerah al-Qadr 97:3-5 ].

Het is de parel van Ramadaan, het meest belangrijke wat zich in Ramadaan bevindt. In deze nacht, Laylatoel-Qadr, heeft de meest grootse gebeurtenis plaatsgevonden waarvan de hemelen en de aarde getuige waren: de Qor-aan werd neergezonden aan de wereldbewoners.

Voorwaar, Wij hebben hem neergezonden in Laylatoel-Qadr [Soerah al-Qadr 97:1 ].

Voorwaar, Wij hebben hem neergezonden in een gezegende nacht [Soerah ad-Doekhaan 44:3 ].

De maand van het vasten...

Ramadaan, de maand van het vasten. Weet jij wat het vasten betekent, dienaar van Allaah? Het is niet enkel het wegblijven van het eten en drinken. De maand van het vasten, het vasten waar de vastende de zoetheid van proeft. Voor wie laat jij het eten? En voor wie laat jij het drinken? En voor wie laat jij jouw verlangens? Voor Allaah - de Almachtige. Allaah zegt:

"Alle daden van de zoon van Adam zijn voor hem zelf, behalve het vasten, want dit is voor Mij, en Ik ben Degene Die ervoor zal belonen." (2)

Wie is Degene Die jou het vasten heeft opgedragen? Allaah. Wie is Degene voor Wie jij vast? Allaah. En Wie is Degene Die jou ervoor beloont? Allaah. Wat weerhoudt jou ervan, dienaar van Allaah, wanneer jij je huis binnengaat en alleen bent, om te eten en te drinken? Wie is ervan op de hoogte, wie komt het te weten, wie ziet jou? Wat weerhoudt jou ervan om te eten en te drinken, terwijl je in je eentje bent? Het is omdat jij weet dat Allaah over jou waakt en naar jou kijkt.

"...behalve het vasten, want dit is voor Mij..."

Een geheim tussen de dienaar en zijn Heer.

"...en Ik ben Degene Die ervoor zal belonen."

Weet jij wat de beloning van de vastende is, wanneer hij zijn Heer zal ontmoeten? De mensen treden het Paradijs binnen door verschillende poorten, behalve de vastenden. Want voor hen is er een speciale poort. Een poort die niemand anders dan hen zal binnentreden. Het is de poort van Rayyaan. Zij volhardden in het vasten, waardoor Allaah hen hun beloning geeft.

De gunsten van het vasten... Een man kwam naar de Profeet Mohammad - vrede en gebeden over hem - en vroeg hem:


"O Boodschapper van Allaah! Wijs mij op een daad die mij het Paradijs doet binnentreden." Hij antwoordde: "Houd je aan het vasten, want er is geen gelijke daaraan." (3)

De Profeet - vrede en gebeden over hem - heeft gezegd: "Het vasten is een schild waarmee de dienaar zichzelf beschermt tegen het Vuur." (4)

Weet jij dat dit vasten voor jou bij Allah zal bemiddelen op de Dag der Opstanding? De Profeet Mohammad - vrede en gebeden over hem - heeft gezegd:

"Het vasten en de Qor-aan bemiddelen voor de dienaar op de Dag der Opstanding..."

Het vasten zal een vorm aannemen, praten en jou verdedigen bij Allah! Omdat jij gevast hebt, en dorst en honger hebt geleden omwille van Allaah.

"Het vasten zal zeggen: "Mijn Heer, ik heb hem overdag weggehouden van het voedsel en het verlangen. Laat mij dus voor hem bemiddelen." En de Qor-aan zal zeggen: "Mijn Heer, ik heb hem 's nachts weggehouden van de slaap. Laat mij dus voor hem bemiddelen." Daarop zullen zij bemiddelen." (5)

De Profeet Mohammad - vrede en gebeden over hem - heeft gezegd:

"De mondgeur van de vastende is Allaah geliefder dan de geur van muskus." (6)

En hij heeft gezegd: "Wie een dag op de Weg van Allaah vast; Allaah zal zijn gezicht een afstand van zeventig jaar van de Hel verwijderen." (7)

En hij heeft gezegd: "De vastende kent twee momenten van vreugde. Wanneer hij zijn vasten verbreekt, is hij verheugd en wanneer hij zijn Heer ontmoet, is hij verheugd." (8)

En tot de gunsten van het vasten behoort dat de dienaar ziet hoe zwak en behoeftig hij aan zijn Heer is en het herinnert hem aan Allaah's gunsten aan hem. Het herinnert hem aan de situatie van zijn arme broeders, waarop hij Allaah dankbaar zal zijn en de armen en behoeftigen zal steunen. Verder reinigt het vasten het lichaam van overtollige en onreine stoffen en bevordert de gezondheid, en dit is bevestigd door vele dokters.

De Voorgangers en het vasten...

‘Abdoellah ibn ‘Oemar - moge Allaah tevreden zijn met beiden - huilde op zijn sterfbed. Toen hem gevraagd werd waarom hij huilde, antwoordde hij:

"Ik treur om niets van deze wereld, behalve om de dorst tijdens de hete dag (vanwege het vasten), en de verduringen tijdens de nacht(vanwege het bidden)."

Vele van de oprechten huilden op hun sterfbed vanwege dit. Omdat zij deze dagen niet meer zouden meemaken, de mooiste dagen, de zoetste dagen.

Nafiesah bint al-Hasan ibn Zayd ibn al-Hasan ibn ‘Alie behoort tot de nakomelingen van de Profeet - vrede en gebeden over hem. Ze was een vrome aanbidster van Allaah, en was gewoon om veel te vasten. Ze stierf zelfs terwijl ze aan het vasten was - moge Allaah haar genadig zijn. Toen ze op haar sterfbed lag, zeiden ze tegen haar: "Drink wat water." "Nee, bij Allaah," antwoordde zij, "sinds dertig jaar vraag ik Allaah om mij te laten sterven terwijl ik vastende ben. Moet ik nu mijn vasten verbreken?!" Toen begon ze de Qor-aan te reciteren, totdat ze bij de volgende Woorden van Allaah kwam:

Zeg: "Aan wie behoort datgene wat in de hemelen en op aarde is? " Zeg: "Aan Allaah. Hij heeft Zichzelf de Barmhartigheid voorgeschreven[Soerah al-An'aam 6:12 ].

Toen stopte ze en blies haar laatste adem uit...

De maand van de Qor-aan...

Ramadaan, de maand van de Qor-aan. Allaah heeft in de maand Ramadaan de gehele Qor-aan neergezonden van al-Lawh al-Mahfoedh(9) naar de laagste hemel, vervolgens werd hij van de laagste hemel naar de aarde neergezonden over een periode van 23 jaar.

De maand Ramadaan waarin de Qor-aan is neergezonden, als een Leiding voor de mensheid en duidelijke bewijzen voor de Leiding en de Onderscheider (tussen het goede en het slechte) [Soerah al-Baqarah 2:185 ].

De Voorgangers en de Qor-aan...

Al-Imaam ash-Shaafi'ie - moge Allaah hem genadig zijn - was gewoon de Qor-aan zestig maal te reciteren en uit te lezen in de maand Ramadaan. Dat wil zeggen tweemaal per dag. Tijdens de dag reciteerde hij hem helemaal en tijdens de nacht reciteerde hij hem helemaal. Zij kenden de waarde van deze Qor-aan.

Al-Imaam Maalik - moge Allaah hem genadig zijn - was gewoon om in de maand Ramadaan afstand te nemen van alle bijeenkomsten en alle boeken, en zich te wenden tot het Boek van Allaah.

Dat zijn onze Vrome Voorgangers. Tijdens de maand Ramadaan kenden zij alleen de Qor-aan. Laten wij hen opvolgen. Laten wij de Qor-aan nemen, deze reciteren, zijn betekenissen overpeinzen en de nacht ermee doorbrengen. Laten wij de Verzen ervan van buiten leren en de regels die hij bevat in praktijk brengen. Laten wij zoals hen zijn, de maand Ramadaan vrijmaken voor de Qor-aan.

De laatste tien dagen...

Wanneer de laatste tien dagen van Ramadaan aanbraken, zonderde de Profeet - vrede en gebeden over hem - zich af van zijn gezin, verbleef in de moskee en nam afstand van alle wereldse zaken om alleen met zijn Heer - de Almachtige - te zijn. Hij hield zich bezig met het reciteren van de Qor-aan, het gedenken van Allaah, het vragen om vergiffenis, het aanroepen van zijn Heer, het nachtgebed.

De Profeet - vrede en gebeden over hem - was gewoon zich in de laatste tien nachten extra in te spannen om Laylatoel-Qadr, de Nacht van de Voorbeschikking, niet te missen. Doe dus je best om de beloning van deze nacht niet voorbij te laten gaan. De Profeet Mohammad - vrede en gebeden over hem - heeft gezegd:

"Zoek haar (Laylatoel-Qadr) in de oneven nachten van de laatste tien nachten (van de maand Ramadaan)." (10)

De maand van de smeekbeden...

Ramadaan, de maand van de smeekbeden. En de vastende heeft een smeekbede die niet geweigerd wordt. Weet jij wat de tijd van deze smeekbede is? Sommige geleerden hebben gezegd dat het vlak voor het verbreken van het vasten is. Bereid je dus voor, dienaar van Allaah, voordat de zon ondergaat. Hef je handen op naar Allaah, wend je richting de Ka'bah in Mekkah en roep Allaah aan. Vraag Hem om jouw vasten te aanvaarden, om jouw zonden te vergeven en jou van de Hel te redden. Roep Allaah aan, want elke vastende heeft een smeekbede die verhoord wordt.

En wanneer Mijn dienaren jou over Mij vragen, dan voorwaar, Ik ben nabij. Ik verhoor de smeekbede van de smeker wanneer hij Mij aansmeekt [Soerah al-Baqarah 2:186 ].

De maand van vrijgevigheid...

Ramadaan is de maand van vrijgevigheid. De Profeet Mohammad - vrede en gebeden over hem - was de meest vrijgevige persoon, maar in de maand Ramadaan was hij nog vrijgeviger. Hij had geen vrees voor armoede. Iedereen die hem wat vroeg, gaf hij, maar in zijn eigen huis vond hij geen dadel om te eten. Als iemand hem wat vroeg, gaf hij het hem, al was het zijn kleed dat hij droeg.

De maand van vergiffenis en barmhartigheid...

Dienaren van Allaah, het is de maand van de vergiffenis en barmhartigheid. Is het dan mogelijk voor ons dat wij deze maand doorbrengen in de ongehoorzaamheid aan Allaah - de Almachtige? Is het dan mogelijk voor degenen die vastgekluisterd aan de buis zitten, naar muziek luisteren en films kijken dat zij volharden in hun zinloos vermaak en zondigheden? Is het dan mogelijk voor de Moslims om het gebed te laten, achter de vrouwen aan te lopen, naar verboden zaken te kijken en woekerrente te verteren? O dienaren van Allaah! Is het niet gepaster voor ons om in deze maand weg te blijven van de zonden? Om een terugkeer te maken naar Allaah en berouw te tonen voor onze slechte daden? Om ons voor te bereiden op de ontmoeting met Allaah - de Meest Barmhartige? Is het niet gepast om deze maand niet voorbij te laten gaan zonder dat Allaah ons onze zonden vergeven heeft? De Profeet Mohammad - vrede en gebeden over hem - zegt:

"Degene die de valse uitspraken (leugens e.d.) en het handelen hiernaar niet opgeeft; Allaah heeft geen behoefte aan zijn laten van zijn eten en drinken." (11)

Wat heb jij eraan, dienaar van Allaah, om weg te blijven van het eten, het drinken en de geslachtsgemeenschap, welke normaal gezien toegestaan zijn, en vervolgens verboden zaken gaat verrichten, zoals het luisteren naar muziek, het verteren van woekerrente, het laten van het gebed, het kijken naar vrouwen en andere verboden zaken? Allaah heeft geen behoefte aan zijn laten van zijn eten en drinken.

Toon berouw...

Deze maand is gekomen om de zonden uit te wissen. De maand der genade en vergeving. Allaah heeft deze maand geschapen als een kans voor hen die berouw willen tonen, voor hen die terug willen keren naar hun Heer. Het moment om te vertrekken is bijna aangebroken en de dood is nabij. Denk na over je zonden. Dit is jouw grote kans: Ramadaan.

Als je geen berouw toont in Ramadaan, o dienaar van Allaah, wanneer dan wel? De duivels zijn geketend, de poorten van het Paradijs zijn geopend en de poorten van de Hel zijn gesloten.

Dit is de maand Ramadaan. Pas op dat je deze kans niet verwaarloost. Het zijn slechts enkele dagen. De maand is nog maar net begonnen of je zult zien dat hij al voorbij is gegaan. Hoeveel van degenen die gestorven zijn wensen dat zij uit hun graven konden opstaan om deze maand te kunnen benutten? Laat dus geen ogenblik van deze maand voorbijgaan, dienaar van Allaah, zonder dat je toenadering zoekt tot Allaah.

Een aantal regels met betrekking tot het vasten...


Om er voor te zorgen dat je aanbidding door Allah aanvaard wordt, moet deze aan twee voorwaarden voldoen. De eerste is dat jij een zuivere intentie hierin moet hebben, dat wil zeggen dat jij deze daad alleen voor Allah verricht. En de tweede voorwaarde is dat het op de manier van de Profeet - vrede en gebeden over hem - dient te gebeuren. Daarom volgt nu een aantal regels dat betrekking heeft op het vasten, zodat jouw vasten op een correcte manier plaatsvindt en zodoende door Allah aanvaard zal worden.

Voor wie is het vasten verplicht?

* Iedere Moslim
* Die belast is met de religieuze verplichtingen
* En in staat is om te vasten.

Het vasten is dus niet verplicht voor:

* Het kind dat de volwassenheid nog niet bereikt heeft, maar als hij toch vast is zijn vasten wel correct, als hij in staat is om te onderscheiden tussen goed en slecht. Zijn vasten wordt echter beschouwd als vrijwillig vasten.
* Degene die niet bij zijn verstand is. Mocht hij toch vasten, dan is zijn vasten ongeldig, omdat hij geen intentie heeft in het vasten.
* De zieke en de reiziger, maar wanneer de ziekte of reis voorbij is, behoren zij het vasten wel in te halen.
* De menstruerende vrouw of de vrouw die kraambloedingen heeft; sterker nog, het is voor hen verboden om te vasten. Zij behoren de gemiste dagen echter wel in te halen.
* De zwangere of zogende vrouw die voor haar gezondheid of de gezondheid van haar kind vreest wanneer ze gaat vasten. Zij behoort voor elke dag die ze niet gevast heeft een arme te voeden.
* De bejaarde die niet in staat is om te vasten of de zieke van wie men denkt dat hij niet meer zal genezen. Zij behoren echter voor elke dag die zij niet gevast hebben een arme te voeden.

Wat maakt het vasten ongeldig?

* Opzettelijk eten of drinken. Mocht je per ongeluk wat gegeten of gedronken hebben, dan is er niets aan de hand. Zet het vasten voort, want Allah is Degene Die je te eten of te drinken heeft gegeven.
* Geslachtsgemeenschap. Wanneer men geslachtsgemeenschap heeft, is het vasten ongeldig geworden en is men verplicht deze dag in te halen, plus een boetedoening te verrichten, en die is: het vrijkopen van een slaaf. Indien dit niet mogelijk is, behoort hij twee opeenvolgende maanden te vasten. Is hij hiertoe niet in staat, dan dient hij zestig armen te voeden.
* Opzettelijk overgeven. Wanneer dit echter onopzettelijk gebeurt, is het vasten nog steeds correct.
* Menstruatie en kraambloeding.
* De injectie die voeding geeft en sterk maakt, de regelgeving hiervan is gelijk aan de regelgeving van het voedsel. De injectie die geen voeding geeft, zoals de griepprik e.d., deze is toegestaan en maakt het vasten niet ongeldig.

Wat is voor de vastende toegestaan?

* Het gebruiken van de siwaak(12). Dit is zowel in de ochtend als in de middag toegestaan.
* Tanden poetsen met tandpasta, zolang dit de keel niet bereikt.
* Het spoelen van de mond en de neus (bijv. tijdens de woedoe [kleine rituele wassing]). Het overdrijven hierin, zoals men dit buiten het vasten doet, is voor de vastende echter verboden.
* Het zoenen en strelen van de vrouw, behalve als dit kan leiden tot geslachtsgemeenschap. In dat geval dient men hier afstand van te nemen.
* Bloedonderzoek en de injectie die niet dient om voeding te geven.
* Het proeven van het eten, zolang dit niet de keel bereikt.
* Het gebruiken van mascara of oogdruppels.
* Het nemen van een bad.

De intentie...

Wanneer de maand Ramadaan aanbreekt, ben je verplicht de intentie te hebben om te vasten voordat de dageraad aanbreekt. Dit geldt echter alleen voor het verplichte vasten en is niet van toepassing op het vrijwillige vasten, waarbij je na de dageraad de intentie kan hebben om deze dag te vasten.

De tijd van het vasten.

Het vasten dient te gebeuren vanaf het opkomen van de dageraad tot aan het ondergaan van de zon.

De sahoer, oftewel de dageraadmaaltijd, is aanbevolen om de volgende redenen:

* Het is het onderscheid tussen het vasten van de Moslims en het vasten van de Mensen van het Boek (de Joden en Christenen).
* Er zit een grote zegening in.
* Allaah en Zijn Engelen prijzen degenen die de sahoer verrichten.

Verricht daarom de sahoer, dienaar van Allaah, om deze gunsten te verkrijgen, al is het maar met een slok water, zoals de Profeet Mohammad - vrede en gebeden over hem - gezegd heeft.(13) Het is aanbevolen dat je de sahoer uitstelt tot aan het opkomen van de dageraad.

De iftaar: is het verbreken van het vasten, en dient zo snel mogelijk na het ondergaan van de zon te gebeuren. De Soennah(14) is dat je je vasten verbreekt met rijpe dadels, als dit niet mogelijk is dan met normale dadels, en als dit niet mogelijk is dan met water. Verder is het aanbevolen om de volgende smeekbede te zeggen:

"Dhahabad-dama, wabtallatil-‘oeroeq, wa thabatal-adjroe in shaa Allaah." "De dorst is verdwenen, en de aders zijn bevochtigd, en de beloning staat vast - als Allaah het wil." (15)

Innovaties en zaken die tegen de Soennah indruisen.

* Het verhaasten van de sahoer en het uitstellen van de iftaar.
* De zogenaamde imsaak, en dat is ongeveer 20 minuten voordat de dageraad opkomt ophouden met eten en drinken.
* Het uitspugen van eten en drinken wanneer de dageraad opkomt. In plaats daarvan mag je datgene afmaken wat je nog in je handen hebt.
* Het uitspreken van de intentie tijdens de sahoer. De intentie dient niet uitgesproken te worden, maar de plaats daarvan is het hart.
* Het ophouden de siwaak te gebruiken in de middag.

En tot slot... Vraag ik Allaah om onze daden in deze maand te accepteren, zijn Barmhartigheid op ons neer te laten dalen, ons onze zonden te vergeven en ons te laten behoren tot degenen die van het Vuur gered worden. Aamien...
________________________________________

(1) Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.
(2) Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.
(3) Zie Sahieh Soenan an-Nasaa-ie (2097).
(4) Zie Sahieh at-Targhieb wat-Tarhieb (970).
(5) Overgeleverd door Ahmad.
(6) Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.
(7) Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.
(8) Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.
(9) Al-Lawh al-Mahfoedh is het Welbewaarde Paneel waarin Allah alles wat Hij heeft bepaald en voorbeschikt, bewaard heeft.
(10) Overgeleverd door al-Boekhaarie.
(11) Overgeleverd door al-Boekhaarie.
(12) De siwaak is een houten stokje van de Arak boom dat men gebruikt om de tanden mee te reinigen.
(13) Zie Sahieh at-Targhieb wat-Tarhieb (1062).
(14) De Soennah is de weg en manier van de Profeet Mohammad - vrede en gebeden over hem - en zijn Metgezellen.
(15) Zie Irwaa al-Ghaliel (5920).

Bron:
http://www.soennah.com/index.php?opt...03&Item id=60

0 reacties:

Een reactie posten

live duroos