Ramadaan Specifiek voor Vrouwen.

Ramadaan Aangelegenheden die Specifiek voor Vrouwen zijn.

Auteur: Shaych Saalih bin Fawzaan

Zwangerschap en Borstvoeding:

Het is mogelijk dat het vasten van een zwangere vrouw of een vrouw die borstvoeding geeft schade kan toebrengen aan haarzelf of aan haar kind, of aan beide. Het is dus toegestaan voor een vrouw om het vasten (tijdens de Ramadaan) te laten in beide gevallen. Als de schade die toegebracht had kunnen worden voor het kind gevreesd werd, dan zou zij samen met het inhalen van de gemiste dagen ook één arme persoon moeten voeden (voor iedere gemiste dag). Maar als de schade gevreesd werd voor zichzelf dan zou zij alleen het vasten moeten inhalen, want binnen de algemeenheid van het Vers,

“En voor degenen die kunnen vasten met moeilijkheid, zij hebben (een keuze te vasten of) een Miskeen (arme persoon) (voor iedere dag) te voeden.” (Soerah Al-Baqarah 2:184)

vallen ook vrouwen die zwanger zijn en die een kind zogen.

Haafidh ibn Kathir schrijft in zijn Tafsier vol., blz. 379: “In het begrijpen van de voorgaande vers, worden zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven beschouwd als (ervoor in aanmerking te komen), mits zij schade vrezen voor hunzelf of hun kinderen.”

Shaychoel-Islaam ibn Taymiyyah (rahimahullaah) zegt: “Als een zwangere vrouw er schade in ziet voor haar ongeboren kind dan kan zij het vasten laten, en voor iedere dag zal zij één arme persoon voeden (met een hoeveelheid gelijk aan) één Ratl (een maateenheid dat gelijk is aan zo’n 407 gram. ). (Majmoo’ul Fataawaa 25/317)

Istihaadha (Aanhoudende Menstruatie)

Een vrouw met Istihaadha die bloed afscheidt dat niet het bloed van de menstruatie wordt genoemd zoals uitgelegd in eerdere secties, voor haar is het vasten verplicht, en het is niet toegestaan voor haar het vasten te laten.

Shaychoel-Islaam ibn Taymiyyah (rahimahullaah) zegt terwijl hij de regelgeving voor een menstruerende vrouw uitlegt: “In tegenstelling tot de voorwaarde van Istihaadha, aangezien het bloed van Istihaadha op alle tijdstippen wordt afgescheiden, is er geen specifieke of gelimiteerde tijd voor, zodat een regelgeving gegeven kan worden om het vasten te volbrengen in die dagen, en het is niet mogelijk het te vermijden, zoals onopzettelijk overgeven (bedoelende iemand kan het niet vermijden of het voorspellen) of zoals afscheiding van bloed van wonden of (steen)puisten, er is geen specifieke tijd voor hen zodat men het kan vermijden op die tijdstippen. Al deze zaken kunnen geen ‘oorzaken van het ongeldig maken’ van vasten worden genoemd, zoals dat bij het bloed van menstruatie wél het geval is.

De Regelgeving betreffende Gemiste Dagen in Ramadaan wegens Menstruatie, Zwangerschap of Ziekte:

Menstruerende, zwangere en zieke vrouwen moeten hun gemiste dagen van het vasten in Ramadaan inhalen vóór Ramadaan van het jaar daarop. Hoe meer een persoon bespoedigt de gemiste dagen in te halen, des te beter het is. Als het aantal dagen die er nog zijn tot aan de volgende Ramadaan het aantal gemiste zijn, dan is het Waajib (verplicht) voor haar deze in te halen (voordat de Ramadaan begint). Ze moet die dagen inhalen zodat het niet voorkomt dat Ramadaan begint en ze nog dagen moet inhalen van de vorige Ramadaan. Als zoiets gebeurt, dat de maand Ramadaan begon en zij nog dagen had die ingehaald moesten worden, en er was geen geldige reden deze dagen niet in te halen, dan moet zij ze inhalen (na de nieuwe Ramadaan) en naast dat, moet er voor iedere dag één arme persoon gevoed worden (met een maaltijd). Als er een geldige reden was dan hoeven alleen de dagen worden ingehaald. Deze regel is van toepassing op al die (mannen en vrouwen) die hun dagen gemist hebben wegens ziekte of reizen want op hen is dezelfde regel toepasbaar als die van vrouwen die hun dagen gemist hebben wegens menstruatie (of zwangerschap).

Vrijwillig Vasten in Aanwezigheid van de Echtgenoot:

Het is niet toegestaan, voor geen enkele vrouw, om vrijwillig te vasten in de aanwezigheid van haar echtgenoot zonder zijn toestemming. Het bewijs is de hadieth overgeleverd door Iemaam Boechaari en Iemaam Moeslim (rahimahumullaah) en andere Moehadditheen die is overgeleverd door Aboe Hoerairah (radiallaahu ‘anhu):

“Het is niet toegestaan voor een vrouw te vasten terwijl haar echtgenoot aanwezig is, behalve als zij zijn toestemming heeft.”

In de overleveringen overleverd door Iemaam Ahmed en Iemaam Aboe Dawoed (rahimahumullaah) is er een toevoeging van ‘Illa ar-Ramadaan’, bedoelende behalve het vasten van Ramadaan. Voor de dagen van Ramadaan is het niet nodig (voor vrouwen) toestemming (van hun echtgenoten) te vragen.

Als de toestemming is gegeven, of haar echtgenoot is niet aanwezig, of zij heeft geen echtgenoot dan is het Moestahab (aanbevolen, gewenst) voor haar het vrijwillige vasten te doen. Vooral in die dagen waarin hun voordeel is vastgesteld (bedoelende de voordeel van het vasten op zulke dagen), bijvoorbeeld (het vasten op) maandag en donderdag, drie dagen in elke maand, zes dagen vasten na ‘Eid, tien dagen van Dhoel Hijjah, de dag van ‘Arafah, en één dag van ‘Ashoera, tezamen met een dag ervoor of een dag erna. Er is voortreffelijkheid in al deze dagen om tijdens hen te vasten. Maar, wanneer zij nog dagen van (de vorige) Ramadaan moet volbrengen, moet zij die eerst inhalen, want het is niet passend vrijwillig te vasten als iemand dagen van Ramadaan moet inhalen. En Allaah weet het, het beste.

Een Aantekening betreffende een Menstruerende Vrouw die op het midden van een Dag in Ramadaan Rein wordt:

Als een menstruerende vrouw rein wordt op het midden van een dag tijdens de Ramadaan dan moet zij zich onthouden van het eten en drinken van iets voor de rest van de dag (tot het tijd van het verbreken van het vasten), en dan moet zij (alsnog) deze dag inhalen, waarop zij rein werd (op het midden van de dag), samen met de dagen die zij gemist heeft wegens menstruatie. Om de rest van de dag door te brengen zonder te eten en te drinken is Waadjieb, en van de gebruiken van de Ramadaan.

Oorspronkelijke titel: Khawateen ke Makhsoos Masa’il

Engelse bron: www.therighteouspath.com


0 reacties:

Een reactie posten

live duroos